Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Szállítási és üzembehelyezési feltételek / Általános Kivitelezési Szabályzat

A GÕZTECHNIKA KFT Általános Kivitelezési Szabályzata Gõzüzemû Rendszerekhez

Az Általános Kivitelezési Szabályzat (továbbiakban ÁKSZ) érvényessége

 • A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerzõdés részének tekintendõk és alkalmazandók, amennyiben GÕZTECHNIKA Kft, továbbiakban Szállító/Vállalkozó/ az ajánlatában hivatkozott rá, továbbá Megrendelõ az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Megrendelõ az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektõl eltérõ feltételeket kikötni, vagy azt követelni, amennyiben azokat a megrendeléskor (ajánlat elfogadásakor) nem jelezte. Ha felek a kétoldalúan elfogadott szállítási vagy vállalkozási szerzõdésben jelen ÁKSZ-tõl eltérõ feltételekben állapodtak meg, jelen dokumentum megfelelõ részei automatikusan érvénytelennek tekintendõk.

A gõzüzemû berendezés tervében levõ rendszer lényeges paramétereinek megtartása

 • A tervben szereplõ mûszaki paramétereket nem szabad olyan módon megváltoztatni, hogy azok a berendezés helyes mûködését veszélyeztessék.

  Ezek a paraméterek:

 • Gõzüzemû csõvezetékek lejtésviszonyainak kialakításakor alapelv, hogy a gõzböl kicsapódó kondenzvíz akadálytalanul el tudjon folyni a következõ kondenzürítési helyig. Ha nem tud lefolyni a kondenzvíz - például egy csõvezeték nyomvonala emelkedõvé válik (emelés) - akkor ott a kondenzvíz kezd összegyûlni. Miután összegyûlt annyi mennyiségû víz, amit el tud ragadni magával a gõzáram, akkor ez a nagy sebességgel utazó víz irányát nem tudja olyan gyorsan változtatni mint a gõz, ezért a csõvezeték irányváltásakor nekiütküzik az útjába kerülõ akadálynak. Az ütközés pillanatában olyan hangot lehet hallani, mintha kalapáccsal ráütöttek volna a csõvezetékre. Amikor érzékenyebb berendezést ér vízütés (pl. szabályozószelep, kondenzedény), akkor ez igen rövid idõ alatt tönkre is mehet. A vízütés elkerülésének módjai:
 • A gõzcsõ lejtésének folyamatos biztosítása. Az általában helyes lejtés mértéke 1 százalék. A csõvezetékek felfüggesztései vagy alátámasztásai között a csõvezeték bármely szakaszának rendelkeznie kell az elõírt lejtéssel. A belógás mértéke függ a csõvezeték átmérõjétõl és a szigetelés súlyától. Ha nincs megadva a terven a tartóköz, akkor a tervezõ vagy a Gõztechnika Kft segítséget ad.
 • Ha nem lehet elkerülni a csõvezeték nyomvonalának kialakításakor, hogy ne legyen emelés, akkor a kialakuló csõvezeték mélypontra egy kondenzsort (tartalma: belépõ oldali elzárószelep, szennyfogó szûrõ, nézõüveg, kondenzedény, visszacsapó szelep, kilépõ oldali elzárószelep) kell beépíteni. A kondenzsor kiválasztásánál a szempontok: gõzvezeték nyomása, elvezetendõ kondenz mennyisége, kondenzoldali ellennyomás, van-e fagyveszély. A kondenzsor kiválasztásához a tervezõ vagy a Gõztechnika Kft segítséget ad.
 • A gõzvezetékben levõ „Y” szennyfogó szûrõk helytelen beépítése is vízütések kialakulásához vezet. Ha a szennyfogó szûrõt úgy építjük be, hogy a szûrõelem háza által alkotott „zsák” a gõzcsõ alatt helyezkedik el, akkor az itt összegyûlõ víz szintén veszély forrása. A megoldás: a szennyfogó szûrõt 90°-al el kell fordítani, ennek következtében a szûrõelem háza által alkotott „zsák” a gõzcsõ mellett fog elhelyezkedni. Így a szûrõ házának alkotója kvázi egyenes lesz, így nem tud felgyûlni nagyobb mennyiségû víz.
 • A kondenzvezetékek nyomvonalának kialakításakor az elv, hogy a kondenzedény lehetõleg egy nem teljes keresztmetszetében kondenzvízzel töltött kondenzvezetékbe ürítse a kondenzvizet, és az ürítés pillanatában képzõdõ sarjúgõzt. Ez azért szükséges, mert ebben az esetben nem áll elõ az a helyzet, hogy a kondenzvízzel telt csõvezetékbe „beleroppan” az a sarjúgõz, amely a kondenzedény után a kisebb nyomáson keletkezik.
 • Különbözõ nyomású gõzök kondenzeit kondenzvízzel elárasztott közös csõvezetékbe nem szabad vezetni. Ebben az esetben külön csõvezetékbe kell vezetni a kondenzeket az elsõ gravitációs (lecsurgó) elven mûködõ pontig (pl gyüjtõtartály, gyüjtõvezeték). A különbözõ nyomású – tehát különbözõ hõmérsékletû – kondenzek a sarjúgõzképzõdés miatt nem vezethetõk egybe.
 • Ha fagyveszélyes a környezet, akkor az összes kondenzvezeték gravitációs kiépítésû kell hogy legyen, 100%-ig le tudjanak gravitációsan ürülni. Ha ez az emelések miatt nem oldható meg, akkor egy olyan fagymentesítõ készüléket kell a kondenzrendszer mélypontjaiba szerelni, amely a rendszer pl 70°C-ra való lehülése esetén kinyit, ennek következtében a rendszerbõl a kondenzvíz leürül.
 • A kivitelezéskor felhasznált anyagok meg kell, hogy feleljenek az adott gõzüzemû rendszer paramétereinek. Külön kiemelve:

 • A szûkítõ és bõvítõ idomok a gõzvezetékben csak excentrikusak legyenek. A koncentrikus szûkítõ használatát kerüljük. Az excentrikus szûkítõ használatával a csõvezeték alsó alkotóján ki tudunk alakítani egy akadályoktól mentes folyásfeneket, amely megakadályozza azt, hogy a kondenzvíz felgyûljön és így vízütés következzen be.
 • A menetes kötéseknél a felhasznált tömítés ne legyen kóc, mert ez kiéghet a rendszerbõl. A teflonszalag tömítést javasoljuk.
 • A termodinamikus kondenzedényeket nem szabad leszigetelni, mert a leszigetelés a kondenzedény lezárását akadályozza, így gõzáteresztés fordulhat elõ.

 • Ezen Általános Kivitelezési Szabályzaton felül a szerelés során betartandók az egyes szerelvényekre elõírt beépítési szabályok, amelyeket a Tervezõ vagy a Gõztechnika Kft elõír.

Kelt: 2011. 02. 12.

Gõztechnika Kft Feketû László ügyvezetõ