Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Szállítási és üzembehelyezési feltételek / Általános Szállítási Feltételek

A GÕZTECHNIKA KFT Általános Szállítási Feltételei

A. Az általános szállítási feltételek (továbbiakban ÁSZF) érvényessége

 • A.1. A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerzõdés részének tekintendõk és alkalmazandók, amennyiben Gõztechnika Kft, továbbiakban Szállító az ajánlatában, vagy más módon hivatkozott rá, továbbá Megrendelõ az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Ha a Szállítási Szerzõdésben ezen ÁSZF is mérvadónak tekintendõ, akkor ha eltérõ feltételt tartalmaz a Szállítási Szerzõdés és az ÁSZF, akkor csak a Szállítási Szerzõdés szerinti feltételt kell figyelembe venni ebben a speciális esetben. Amennyiben Megrendelõ jelen ÁSZF elfogadását teljes egészében kifejezetten kizárja, úgy kétoldalúan elfogadott szállítási szerzõdés megkötésére van szükség. Megrendelõ az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektõl eltérõ feltételeket kikötni, vagy azt követelni.

B. Ajánlat, szerzõdés

 • B.1. Eltérõ nyilatkozat hiányában Szállító ajánlati kötöttségének idõtartama 1 hónap, mely idõtartam kezdõnapja az ajánlat keltét követõ nap.
 • B.2. Amennyiben Megrendelõ Szállító ajánlatát a lényeges feltételek tekintetében (mûszaki tartalom, határidõ, ár, fizetési feltételek, jótállás) elfogadta ill. a munkát megrendelte a szállítási szerzõdés a Felek között létrejött. Ha a megrendelésben levõ tételeket csak 48 órán túl tudjuk leszállítani, úgy a megrendelés kézhezvételét követõen Szállító annak kézhezvételét és a megrendelés elfogadását 10 munkanapon belül visszaigazolja. Ilyen esetben a szerzõdés ezen visszaigazolás megküldésével jön létre a felek között.
 • B.3. Szállító az árut harmadik személynek csak a Megrendelõvel kötött írásbeli megállapodásalapján szolgáltatja ki.
 • B.4. A szerzõdés a Szállító jóváhagyása nélkül nem ruházható át.

C. Szállítási határidõ

 • C.1. Két munkahetet meghaladó szállítási késedelem esetén Megrendelõ a Szállítót a késedelmesen szállított áru értékére vetített 1% / hét, de max. 5% mértékû kötbér megfizetésére kötelezheti. Az ezt meghaladó mértékû, késedelemre alapított kötbér vagy kárigényt felek kifejezetten kizárják.
 • C.2. A Szállítási határidõ meghosszabbodik azon idõtartammal, amely alatt a Megrendelõ saját kötelezettségét nem teljesíti, pl. a vételár elõleg megfizetésével késedelembe esik.
 • C.3. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, ha a Szállító a szállítási határidõvel a Szállító és/vagy a Gyártó hatókörén kívül esõ okból (természeti katasztrófa, sztrájk, háborús események, kormányzati szintû döntések, embargo stb.) késik.

D. Vételár

 • D.1. A vételár az E.5. pontban részletezett szállítási paritással értendõ.
 • D.2. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a fizetés esedékessége napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
 • D.3. A szerzõdés szerinti vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Szállító tulajdonát képezi.

E. Átadás-átvétel

 • E.1. A Szállító /vagy a Spirax Sarco Mûszaki és Kereskedelmi Képviselet/ által kiadott ajánlatban a következõ kérdések szerepelnek, amelyekre ha Megrendelõ nem ad választ, akkor az általunk alapértelmezett kiszolgálás szerint járunk el. Ha a megrendelõ valamelyik kérdésre nem válaszolt, és az alapértelmezett kiszolgálás ennek következtében szállítási késedelmet vagy többletköltséget okoz Megrendelõnek, Szállító ezért felelõsséget nem vállal.
 • Megrendelõ neve, székhelye
 • Kiszállítás címe (ha nincs külön megadva, akkor alapértelmezetten a számlázási címre adjuk fel a csomagot)
 • Számla postázási címe (alapértelmezetten a számlázási cím)
 • A számla mehet-e a csomaggal? (alapértelmezetten igen)
 • Kiszállításkor a kontaktszemély neve (aki átveszi a csomagot)
 • Kiszállításkor a kontaktszemély elérhetõsége, mobil telefonszáma (ha van)
 • Átvétel lehetséges ideje : csak 8 és 16 óra közötti idõpont lehetséges
 • Amennyiben szûkebb idõtartam szükséges, kérjük a megrendelésben jelezni.
 • Átvétel módja:
 • Telephelyünkön
 • Másnapi kiszállítás 08-16 óráig (nettó 100.000,-Ft/csomag érték fölött díjmentes Magyarország egész területére, kivéve, ha Megrendelõ felé lejárt követelésünk van.) (alapértelmezett)
 • Másnap délelõtti kiszállítás 12 óráig ( feláras opció )
 • Másnap délelõtti kiszállítás 10 óráig ( feláras opció )
 • Szombati kiszállítás ( feláras opció )
 • Egyéb feláras kiszállítási lehetõségek
 • Kér-e részszállítást, vagy csak egyszer szállítsunk, akkor, amikor minden tétel beért a telephelyünkre (alapértelmezetten csak egyszer szállítunk, amikor mindegyik tétel beért a telephelyünkre)
 • Ha beérkezik a csomag telephelyünkre, azonnal küldjük, vagy várjunk egy idõpontig a küldéssel (alapértelmezetten azonnal küldjük a tételeket)
 • E.2. Ha megrendelõ a telephelyünkön kívánja átvenni a termékeket, akkor Megrendelõ legkésõbb a készrejelentést követõ 3. munkanapon köteles az árut átvenni, és szükség szerint elszállítani. E határidõ elteltével az áruval összefüggõ minden költség, teher, kárveszély és egyéb kockázat átszáll a Megrendelõre, és késedelmes elszállítás esetén Szállító jogosult az áru átadás-átvételekor esedékes számlájának - a készrejelentést, mint a teljesítés dokumentumát mellékelve - a tényleges átadás-átvételt megelõzõ benyújtására.
 • E.3. Az átvétel után a kárveszély az átvevõre száll át.
 • E.4. Amennyiben Megrendelõ az átvett szállítmányban mennyiségi vagy minõségi hiányt észlel, azt írásban az átvételtõl számított 48 órán belül kell közölnie a Szállítóval.
 • E.5. A vételár tartalmazza az áruval kapcsolatos - Szállító szegedi telephelyéig terjedõ – valamennyi szállítmányozási költséget (fuvar, lerakás, tárolás, állagmegóvás) az E.2. pontban megjelölt napig, de nem tartalmazza az árunak a nevezett telephelyrõl való elszállításával kapcsolatos költségeket 100.000,-Ft/csomag nettó érték alatt, vagy abban az esetben, ha Megrendelõ felé lejárt követelésünk van.
 • E.6. Mindegyik csomag elküldésekor kiállítjuk a számlát Megrendelõ részére a csomagban levõ tételek alapján és vagy a csomaggal együtt vagy a Megrendelõ által kért címre elküldjük a számlát.
 • E.7. A szerzõdéses határidõn belül Szállító visszaigazolást küld a Megrendelõnek, megjelölve abban az átvétel/kiszállítás pontos helyét és idejét. Szállító jogosult az elõteljesítésre. A teljesítés idõpontja a Szállító telephelyén történõ átvétel esetében a Szállító készrejelentésének dátuma, vagy ha ilyen nincs, akkor az átvétel idõpontja, a Megrendelõ által igényelt címre történõ kiszállításkor az áru szállítmányozó részére történõ átadása.

F. Elállás a szerzõdéstõl

 • F.1. Megrendelõ a megrendeléstõl számított 3 napon belül elállhat a szerzõdéstõl. A szerzõdés módosítása is elállásként értelmezendõ, ha Szállító a módosítást akként értékeli. Megrendelõ tartozik ez esetben Szállító igazolt költségeit és a vételár 10%-át bánatpénz címén Szállító számlája alapján az elállás napjától számított 15 naptári napon belül megfizetni.
 • F.2. Megrendelõ az F.1. pontban foglalt és a Szállító szerzõdésszegésébõl eredõ elállási jogán kívüli elállási jogáról kifejezetten lemond.
 • F.3. Szállító elállhat a szerzõdéstõl, ha Megrendelõ az elszállítási határidõ /E.2.pont/ lejártát követõ 30 napon belül nem veszi át az árut. Ez esetben a Szállító jogosult másnak értékesíteni a terméket. Az elõleggel csak akkor köteles elszámolni, ha az új vevõtõl a vételár befolyt, de annak idõpontjától számított 8 napon belül meg kell történnie az elszámolásnak. Szállító az elszámoláskor érvényesítheti a D.2. és E.2. pontokban felsoroltakat. Szállító e pont szerinti elállása esetén Megrendelõ a vételár 20 %-át meghiúsulási kötbér címén köteles megfizetni.

G. Jótállás

 • G.1. Szállító az általa leszállított berendezésekre az üzembehelyezéstõl számított 12 hónap, de legfeljebb azok Megrendelõ általi átvételétõl - késedelmes átvétel esetén a készrejelentést követõ 3. munkanaptól -számított 18 hónap jótállást vállal, amennyiben a max. 12 hónap üzemidõt üzembehelyezési napló igazolja, amelyet Megrendelõtõl Szállító megkapott az üzembehelyezést követõ 15 napon belül.
 • G.2. A jótállás feltétele a berendezéseknek Szállító, Szállító szerzõdött partnerei, vagy Szállító által írásban meghatalmazott partnere általi üzembehelyezése és rendszeres karbantartása. Szállító jótállási kötelezettsége megszûnik, ha Megrendelõ fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a G.4. pontban leírt szakszerûtlen használat megvalósult.
 • G.3. Jótállás keretébe esõ javításra a visszaszállítást elõzõleg egyeztetni kell a Szállítóval, melyre Szállító írásbeli visszaigazolást ad.
 • G.4. Szállító nem tartozik felelõsséggel rendszertervezési hibából, szakszerûtlen szerelésbõl és mozgatásból, vagy nem rendeltetésszerû használatból eredõ hibákért és károkért. A jótállás érvényét veszti, ha az árut jogosulatlanul üzembehelyezték, vagy átalakították.
 • G.5. A Szállító, javít vagy cserél a saját elhatározása szerint; semmilyen körülmények között nem kötelezhetõ azonban kár, és elmaradt haszon megtérítésére. Szállító felkészült a jótállási kötelezettsége teljesítésére; a szükséges intézkedéseket a Gyártóval együttmûködve haladéktalanul megteszi.
 • G.6. Ha a jótállás idõtartama alatt rendellenes mûködés következik be, valamint meg lehet állapítani azt, hogy a G.2. vagy a G.4. pont alapján Szállító nem tartozik felelõsséggel, akkor a hibaok megállapítással, valamint az üzemszerû mûködés biztosításával kapcsolatos Szállító költségeit Megrendelõ megtéríteni köteles.

H. Dokumentáció

 • H.1. Az áru átadás-átvételekor Szállító az alábbi dokumentumokat adja át az áruval együtt Megrendelõnek:
 • Mûszaki leírás és/vagy kezelési utasítás
 • Számla, amely egyben jótállási jegyként is szolgál

Kelt: 2014. 04.18.

Gõztechnika Kft Feketû László ügyvezetõ