Cég embléma
Információs sáv

Navigáció: Főmenü / Szállítási és üzembehelyezési feltételek / Általános Szállítási Feltételek

Animált óra

A GŐZTECHNIKA KFT Általános Szállítási Feltételei

A. Az általános szállítási feltételek (továbbiakban ÁSZF) érvényessége

 • A.1. A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerződés részének tekintendők és alkalmazandók, amennyiben Gőztechnika Kft, továbbiakban Szállító az ajánlatában, vagy más módon hivatkozott rá, továbbá Megrendelő az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Ha a Szállítási Szerződésben ezen ÁSZF is mérvadónak tekintendő, akkor ha eltérő feltételt tartalmaz a Szállítási Szerződés és az ÁSZF, akkor csak a Szállítási Szerződés szerinti feltételt kell figyelembe venni ebben a speciális esetben. Amennyiben Megrendelő jelen ÁSZF elfogadását teljes egészében kifejezetten kizárja, úgy kétoldalúan elfogadott szállítási szerződés megkötésére van szükség. Megrendelő az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektől eltérő feltételeket kikötni, vagy azt követelni.

B. Ajánlat, szerződés

 • B.1. Eltérő nyilatkozat hiányában Szállító ajánlati kötöttségének időtartama 1 hónap, mely időtartam kezdőnapja az ajánlat keltét követő nap.
 • B.2. Amennyiben Megrendelő Szállító ajánlatát a lényeges feltételek tekintetében (műszaki tartalom, határidő, ár, fizetési feltételek, jótállás) elfogadta ill. a munkát megrendelte a szállítási szerződés a Felek között létrejött. Ha a megrendelésben levő tételeket csak 48 órán túl tudjuk leszállítani, úgy a megrendelés kézhezvételét követően Szállító annak kézhezvételét és a megrendelés elfogadását 10 munkanapon belül visszaigazolja. Ilyen esetben a szerződés ezen visszaigazolás megküldésével jön létre a felek között.
 • B.3. Szállító az árut harmadik személynek csak a Megrendelővel kötött írásbeli megállapodásalapján szolgáltatja ki.
 • B.4. A szerződés a Szállító jóváhagyása nélkül nem ruházható át.

C. Szállítási határidő

 • C.1. Két munkahetet meghaladó szállítási késedelem esetén Megrendelő a Szállítót a késedelmesen szállított áru értékére vetített 1% / hét, de max. 5% mértékű kötbér megfizetésére kötelezheti. Az ezt meghaladó mértékű, késedelemre alapított kötbér vagy kárigényt felek kifejezetten kizárják.
 • C.2. A Szállítási határidő meghosszabbodik azon időtartammal, amely alatt a Megrendelő saját kötelezettségét nem teljesíti, pl. a vételár előleg megfizetésével késedelembe esik.
 • C.3. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, ha a Szállító a szállítási határidővel a Szállító és/vagy a Gyártó hatókörén kívül eső okból (természeti katasztrófa, sztrájk, háborús események, kormányzati szintű döntések, embargo stb.) késik.

D. Vételár

 • D.1. A vételár az E.5. pontban részletezett szállítási paritással értendő.
 • D.2. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a fizetés esedékessége napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
 • D.3. A szerződés szerinti vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Szállító tulajdonát képezi.

E. Átadás-átvétel

 • E.1. A Szállító /vagy a Spirax Sarco Műszaki és Kereskedelmi Képviselet/ által kiadott ajánlatban a következő kérdések szerepelnek, amelyekre ha Megrendelő nem ad választ, akkor az általunk alapértelmezett kiszolgálás szerint járunk el. Ha a megrendelő valamelyik kérdésre nem válaszolt, és az alapértelmezett kiszolgálás ennek következtében szállítási késedelmet vagy többletköltséget okoz Megrendelőnek, Szállító ezért felelősséget nem vállal.
 • Megrendelő neve, székhelye
 • Kiszállítás címe (ha nincs külön megadva, akkor alapértelmezetten a számlázási címre adjuk fel a csomagot)
 • Számla postázási címe (alapértelmezetten a számlázási cím)
 • A számla mehet-e a csomaggal? (alapértelmezetten igen)
 • Kiszállításkor a kontaktszemély neve (aki átveszi a csomagot)
 • Kiszállításkor a kontaktszemély elérhetősége, mobil telefonszáma (ha van)
 • Átvétel lehetséges ideje : csak 8 és 16 óra közötti időpont lehetséges
 • Amennyiben szűkebb időtartam szükséges, kérjük a megrendelésben jelezni.
 • Átvétel módja:
 • Telephelyünkön
 • Másnapi kiszállítás 08-16 óráig (nettó 50.000,-Ft/csomag érték fölött díjmentes Magyarország egész területére, kivéve, ha Megrendelő felé lejárt követelésünk van.) (alapértelmezett)
 • Másnap délelőtti kiszállítás 12 óráig ( feláras opció )
 • Másnap délelőtti kiszállítás 10 óráig ( feláras opció )
 • Szombati kiszállítás ( feláras opció )
 • Egyéb feláras kiszállítási lehetőségek
 • Kér-e részszállítást, vagy csak egyszer szállítsunk, akkor, amikor minden tétel beért a telephelyünkre (alapértelmezetten csak egyszer szállítunk, amikor mindegyik tétel beért a telephelyünkre)
 • Ha beérkezik a csomag telephelyünkre, azonnal küldjük, vagy várjunk egy időpontig a küldéssel (alapértelmezetten azonnal küldjük a tételeket)
 • E.2. Ha megrendelő a telephelyünkön kívánja átvenni a termékeket, akkor Megrendelő legkésőbb a készrejelentést követő 3. munkanapon köteles az árut átvenni, és szükség szerint elszállítani. E határidő elteltével az áruval összefüggő minden költség, teher, kárveszély és egyéb kockázat átszáll a Megrendelőre, és késedelmes elszállítás esetén Szállító jogosult az áru átadás-átvételekor esedékes számlájának - a készrejelentést, mint a teljesítés dokumentumát mellékelve - a tényleges átadás-átvételt megelőző benyújtására.
 • E.3. Az átvétel után a kárveszély az átvevőre száll át.
 • E.4. Amennyiben Megrendelő az átvett szállítmányban mennyiségi vagy minőségi hiányt észlel, azt írásban az átvételtől számított 48 órán belül kell közölnie a Szállítóval.
 • E.5. A vételár tartalmazza az áruval kapcsolatos - Szállító szegedi telephelyéig terjedő – valamennyi szállítmányozási költséget (fuvar, lerakás, tárolás, állagmegóvás) az E.2. pontban megjelölt napig, de nem tartalmazza az árunak a nevezett telephelyről való elszállításával kapcsolatos költségeket 50.000,-Ft/csomag nettó érték alatt, vagy abban az esetben, ha Megrendelő felé lejárt követelésünk van.
 • E.6. Mindegyik csomag elküldésekor kiállítjuk a számlát Megrendelő részére a csomagban levő tételek alapján és vagy a csomaggal együtt vagy a Megrendelő által kért címre elküldjük a számlát.
 • E.7. A szerződéses határidőn belül Szállító visszaigazolást küld a Megrendelőnek, megjelölve abban az átvétel/kiszállítás pontos helyét és idejét. Szállító jogosult az előteljesítésre. A teljesítés időpontja a Szállító telephelyén történő átvétel esetében a Szállító készrejelentésének dátuma, vagy ha ilyen nincs, akkor az átvétel időpontja, a Megrendelő által igényelt címre történő kiszállításkor az áru szállítmányozó részére történő átadása.

F. Elállás a szerződéstől

 • F.1. Megrendelő a megrendeléstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől. A szerződés módosítása is elállásként értelmezendő, ha Szállító a módosítást akként értékeli. Megrendelő tartozik ez esetben Szállító igazolt költségeit és a vételár 10%-át bánatpénz címén Szállító számlája alapján az elállás napjától számított 15 naptári napon belül megfizetni.
 • F.2. Megrendelő az F.1. pontban foglalt és a Szállító szerződésszegéséből eredő elállási jogán kívüli elállási jogáról kifejezetten lemond.
 • F.3. Szállító elállhat a szerződéstől, ha Megrendelő az elszállítási határidő /E.2.pont/ lejártát követő 30 napon belül nem veszi át az árut. Ez esetben a Szállító jogosult másnak értékesíteni a terméket. Az előleggel csak akkor köteles elszámolni, ha az új vevőtől a vételár befolyt, de annak időpontjától számított 8 napon belül meg kell történnie az elszámolásnak. Szállító az elszámoláskor érvényesítheti a D.2. és E.2. pontokban felsoroltakat. Szállító e pont szerinti elállása esetén Megrendelő a vételár 20 %-át meghiúsulási kötbér címén köteles megfizetni.

G. Jótállás

 • G.1. Szállító az általa leszállított berendezésekre az üzembehelyezéstől számított 12 hónap, de legfeljebb azok Megrendelő általi átvételétől - késedelmes átvétel esetén a készrejelentést követő 3. munkanaptól -számított 18 hónap jótállást vállal, amennyiben a max. 12 hónap üzemidőt üzembehelyezési napló igazolja, amelyet Megrendelőtől Szállító megkapott az üzembehelyezést követő 15 napon belül.
 • G.2. A jótállás feltétele a berendezéseknek Szállító, Szállító szerződött partnerei, vagy Szállító által írásban meghatalmazott partnere általi üzembehelyezése és rendszeres karbantartása. Szállító jótállási kötelezettsége megszűnik, ha Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a G.4. pontban leírt szakszerűtlen használat megvalósult.
 • G.3. Jótállás keretébe eső javításra a visszaszállítást előzőleg egyeztetni kell a Szállítóval, melyre Szállító írásbeli visszaigazolást ad.
 • G.4. Szállító nem tartozik felelősséggel rendszertervezési hibából, szakszerűtlen szerelésből és mozgatásból, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért és károkért. A jótállás érvényét veszti, ha az árut jogosulatlanul üzembehelyezték, vagy átalakították.
 • G.5. A Szállító, javít vagy cserél a saját elhatározása szerint; semmilyen körülmények között nem kötelezhető azonban kár, és elmaradt haszon megtérítésére. Szállító felkészült a jótállási kötelezettsége teljesítésére; a szükséges intézkedéseket a Gyártóval együttműködve haladéktalanul megteszi.
 • G.6. Ha a jótállás időtartama alatt rendellenes működés következik be, valamint meg lehet állapítani azt, hogy a G.2. vagy a G.4. pont alapján Szállító nem tartozik felelősséggel, akkor a hibaok megállapítással, valamint az üzemszerű működés biztosításával kapcsolatos Szállító költségeit Megrendelő megtéríteni köteles.

H. Dokumentáció

 • H.1. Az áru átadás-átvételekor Szállító az alábbi dokumentumokat adja át az áruval együtt Megrendelőnek:
 • Műszaki leírás és/vagy kezelési utasítás
 • Számla, amely egyben jótállási jegyként is szolgál

Kelt: 2005. 03.17.

Gőztechnika Kft Feketű László ügyvezető