Cég embléma

Navigáció: Fõmenü / Szállítási és üzembehelyezési feltételek / Általános Üzembehelyezési Feltételek

A GÕZTECHNIKA KFT Általános Üzembehelyezési Feltételei

A. Az általános üzembehelyezési feltételek (továbbiakban ÁÜF) érvényessége

 • A.1. A jelen dokumentumban rögzített feltételek a szerzõdés részének tekintendõk és alkalmazandók, amennyiben GÕZTECHNIKA Kft, továbbiakban Szállító/Vállalkozó/ az ajánlatában hivatkozott rá, továbbá Megrendelõ az ajánlat elfogadásakor (megrendelés) ezzel ellentétes feltételeket nem kötött ki. Megrendelõ az ajánlat elfogadása után nem jogosult jelen feltételektõl eltérõ feltételeket kikötni, vagy azt követelni, amennyiben azokat a megrendeléskor (ajánlat elfogadásakor) nem jelezte. Ha felek a kétoldalúan elfogadott szállítási vagy vállalkozási szerzõdésben jelen ÁÜF-tõl eltérõ feltételekben állapodtak meg, jelen dokumentum megfelelõ részei automatikusan érvénytelennek tekintendõk.

B. Az üzembehelyezési munkák megkezdésének formai feltételei

 • B.1. Megrendelõ vállalja, hogy a beüzemelés tervezett idõpontja elõtt min. 8 munkanappal írásban értesíti Szállítót, hogy Szállító (ha kívánja) a megszerelt rendszert megtekinthesse és esetleges észrevételeit az üzem indítása elõtt megtehesse.
 • B.2. Megrendelõ vállalja az üzembehelyezés megkezdésére elõzetesen egyeztetett idõpontban az üzembehelyezés megkezdéséhez szükséges munkaterület átadására illetékes termelésirányítót a munkahelyre delegálni.

C. Az üzembehelyezési munkák megkezdésének mûszaki feltételei

 • C.1. A készülékekhez csatlakoztatott egyéb készülékeknek, a gõz- és kondenzvíz hálózatnak kifogástalan és üzemkész állapotban kell lennie, a beüzemelendõ rendszer jellegétõl függõen az alábbi feltételek adottak legyenek, így:
 • megfelelõ nyomású és keresztmetszetû gõz hálózat,
 • közel atmoszférikus nyomású kondenzvíz hálózat (speciális, nagy ellennyomású kondenzhálózatra alkalmas berendezéseknél ez nem szükséges)
 • elektromos energiaellátás
 • pneumatikus hálózat
 • C.2. A gõzvezetékben ne legyenek olyan csõvezeték szakaszok, amelyekbõl az összegyûlt kondenzvíz nem tud akadálytalanul lefolyni a következõ mélyponti kondenzelvezetésig.
 • C.3. Ahova atmoszférikus kondenzelvezetés van elõírva, ott a kondenzedény utáni kondenzvezeték nyomása nem haladhatja meg az atmoszférikus nyomást. (biztosítani kell a folyamatos lejtést a legközelebbi kondenzürítési pontig)
 • C.4. A készülékek kezeléséhez, javításához a hozzáférhetõség biztosított legyen, hasonlóképpen a készülékek megközelítése
 • C.5. A szerelvények beszereléséhez használt anyagok feleljenek meg a gõzös rendszerek követelményeinek
 • C.6. A gõzös rendszerhez kapcsolódó speciális technológiai berendezések kezelésére kioktatott személy/ek/nek tevõlegesen részt kell venniük a beüzemelésben, mert a a legtöbb esetben a különbözõ terhelési üzemállapotok elõidézését a technológiai berendezés mûködtetésével tudjuk csak elérni.
 • C.7. Az üzembehelyezés megkezdése elõtt meg kell állapodni a Megrendelõvel az átvételi ellenõrzés módjában, a kezelésre kiképzendõk személyében.

D. Az üzembehelyezési munkák megkezdéséhez szükséges feltételek hiánya

 • D.1. Amennyiben a B. és C. pontokban felsorolt feltételek nem, vagy csak részben teljesülnek, úgy Szállító/Vállalkozó és Megrendelõ képviselõje jegyzõkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a még fennálló hiányosságokat és új üzembehelyezési idõpontot tûznek ki. Szállító/Vállalkozó ez esetben jogosult a kiszállási díjat valamint a mérnökóra díjakat kiszámlázni.
 • D.2. Amennyiben a hiányosságok nem akadályozzák az üzembehelyezési munkák megkezdését, csak annak átfutási idejét hosszabbítják meg ill. befejezését késleltetik, úgy Megrendelõ a D.1. szerinti jegyzõkönyvben kérheti a munkák megkezdését, de egyúttal tudomásul veszi, hogy az elõzetesen kialkudott üzembehelyezési díjon felül Szállító/Vállalkozó a késedelem miatt felmerülõ többletköltségeit érvényesítheti.

E. Átadás-átvétel

 • E.1. Az üzembehelyezés teljes idõtartamára minimum 1 fõ tevõleges jelenlétét biztosítja Megrendelõ. Szállító/Vállalkozó kezelésre vonatkozó kioktatást csak ezen idõszak alatt végez díjmentesen.
 • E.2. Szállító/Vállalkozó az üzembehelyezés elvégzését üzempróbával – a berendezés rövid idejû járatása – és az üzembehelyezési jegyzõkönyv átadásával igazolja. Az üzempróba közvetlenül az üzembehelyezés elvégzése után kerül elvégzésre, Megrendelõ mûszaki ellenõre tartozik azt ekkor ellenõrizni. Ha Megrendelõ mûszaki ellenõre az üzempróbán nem jelenik meg, úgy az üzembehelyezés elvégzésének igazolására kizárólagosan az üzembehelyezési jegyzõkönyv szolgál.
 • E.3. Az E.1.-ben foglaltakon túlmenõen Szállító/Vállalkozó az üzembehelyezés keretében oktatást nem végez.
 • E.4. A próbaüzem nem tartozik az üzembehelyezés fogalomkörébe.

G. Jótállás

 • G.1. Amennyiben Szállító/Vállalkozó az általa leszállított berendezésekre a jótállás kezdetének az üzembehelyezés idõpontját jelöli meg, úgy a jótállás az üzembehelyezési jegyzõkönyv keltének napján veszi kezdetét. (De a számlázástól legfeljebb 18 hónap)
 • G.2. Szállító/Vállalkozó az általa elvégzett üzembehelyezési munkák szakszerûségéért szavatosságot vállal.

H. Dokumentáció

 • H.1. Az üzembehelyezés elvégzésekor Szállító/Vállalkozó az alábbi dokumentumokat adja át Megrendelõnek:
 • Üzembehelyezési jegyzõkönyv vagy adatlap, oktatási jegyzõkönyv

Kelt: 2004.02.02.

Gõztechnika Kft Feketû László ügyvezetõ